madmolise: ([text] don`t bite)
[personal profile] madmolise


Jeśli masz ochotę czytać zamieszczane tutaj wpisy wystarczy, że zgłosisz się w komentarzu załączając: zaświadczenie o możliwości prowadzenia koparki po sopockiej plaży w godzinach nocnych, zgodę swojego lekarza prowadzącego na gry intelektualne z innymi użytkownikami lja, paragon na zakup pasa skórzanego oraz podasz odpowiednią odezwę na hasło "życie jest lj-em".
Dziękuję ;)

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

madmolise: (Default)
madmolise

October 2009

S M T W T F S
    123
45678910
11121314151617
1819202122 2324
25262728293031

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 02:32 pm
Powered by Dreamwidth Studios